ຫນ້າ 7 ຫລັງ 7 ແມ່ນຫຍັງ? ນັບແບບໃດ? ວິທີຄຸມກໍາເນີດແບບທໍາມະຊາດ

ຫນ້າ 7 ຫລັງ 7 ແມ່ນຫຍັງ: ຫນ້າ 7 ຫລັງ 7 ຫລືວ່າການນັບໄລຍະປອດໄພ ເປັນອີກຫນຶ່ງວິທີຄຸມກໍາເນີດຕາມທໍາມະຊາດ ແຕ່ຈະເຫັນຜົນກັບຜູ້ຍິງທີ່ມີຮອບເດືອນປົກະຕິ 26-32 ມື້ ແລະ ຮອບເດືອນມາຢ່າງສະຫມໍ່າສະເຫມີທຸກເດືອນ ໂດຍລໄລຍະປອດໄພທີ່ວ່ານີ້ກໍ່ຄືຊ້ວງເວລາ 7 ວັນທີ່ຮອບເດືອນຈະມາ ແລະ 7 ວັນຫລັງຈາກວັນແລກທີ່ຮອບເດືອນມານັ້ນເອງ


ຫນ້າ 7 ຫລັງ 7 ນັບແນວໃດ: ໄລຍະປອດໄພມີວິທີການບັນທີ່ຂ້ອນຂ້າງງ່າຍ ແຕ່ຈະຕ້ອງຫມັ້ນໃຈວ່າໂຕເອງມີຮອບເດືອນທີ່ປົກະຕິ ແລະ ມາຕົງກັນທຸກເດືອນ ເນື່ອງຈາກການຄາດເຄື່ອນພຽງວັນດຽວກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຖືພາໄດ້ ໂດຍປົກະຕິແລ້ວຜູ້ຍິງຈະມີຮອບເດືອນປະມານ 28 ວັນ ແຕ່ກໍ່ຈະມີບາງຄົນທີ່ມີຮອບເດືອນສັ້ນກວ່າ ຫລື ຍາວກວ່ານັ້ນ ຄືບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 26 ວັນ ແລະ ບໍ່ຍາວກວ່າ 32 ວັນ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີຮອບເດືອນມາຕົງກັນທຸກເດືອນ ຈະມີວິທີການນັບດັ່ງນີ້:

– ນາງສາວ ກ ປະຈໍາເດືອນມາຕົງທຸກເດືອນ ໂດຍວັນແລກຄືວັນ 8
– ຊ້ວງໄລຍະປອດໄພຫນ້າ 7 ກໍ່ຄື ກ່ອນ ວັນທີ 8 ໄປ 7ວັນ ຄື ວັນທີ 1 2 3 4 5 6 7
– ຊ້ວງໄລຍະເວລາປອດໄພຫລັງ 7 ໃຫ້ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ເລີຍໄປອີກ 7 ວັນ ຄື 8 9 10 11 12 13 14


ສະນັ້ນໄລຍະປອດໄພທີ່ສາມາດມີເພດສໍາພັນໄດ້ໂດຍບໍ່ມີໂອກາດຖືພາກໍ່ຄືຕັ້ງແຕ່ 1-14 ທັງນີ້ເຖິງວ່າການນັບໄລຍະປອດໄພຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ຄວນປະຫມາດ ໂດຍການມີເພດສໍາພັນໃນຊ້ວ 7 ວັນກ່ອນມີປະຈໍາເດືອນ ວັນແລກນັ້ນສາມາດເຮັດໄດ້ທຸກວັນ ແຕ່ໃນຊ້ວງເລີ່ມມີປະຈໍາເດືອນເດືອນ ເຖິງຈະເປັນໄລຍະທີ່ປອດໄພ

 

ແຕ່ກໍ່ຄວນມີເພດສໍາພັນໄດ້ແຕ່ໃນຊ້ວງທີ່ຮອບເດືອນຫມົດແລ້ວ ເພາະການມີເພດສໍາພັນໃນຄະນະມີຮອບເດືອນອາດຈະເຮັດໃຫ້ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອໄດ້ ຫາກຈະມີເພດສໍາພັນແທ້ໆຄວນໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມຈະຊ່ວຍໃຫ້ປອດໄພຈາການຖືພາ ແລະ ການຕິດເຊື້ອໄດ້


ຫນ້າ 7 ຫລັງ 7 ນັບແລ້ວບໍ່ຖືພາແທ້ບໍ່: ຢ່າງທີ່ກ່າວໄປຂ້າງເທິງແລ້ວວ່າການນັບໄລຍະປອດໄພ ຫນ້າ 7 ຫລັງ 7 ບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຖືພາໄດ້ 100% ທັງນີ້ເປັນເພາະປັດໃຈອື່ນໆເຊັ່ນ:

 

ວັນໄຂ່ຕົກ ເຊິ່ງຜູ້ຍິງແຕ່ລະຄົນຈະບໍ່ເທົ່າກັນ ເພາະຖ້າຫາກໃນຊ້ວງ ຫນ້າ 7 ຫລັງ 7 ນັ້ນເປັນຊ້ວງທີ່ໄຂ່ຕົກແລ້ວກໍ່ຍັງມີການປະຕິສົນທິ ແລະ ເກີດການຖືພາແນ່ນອນ ນອກຈາກນີ້ການນັບໄລຍະປອດໄພຍັງບໍ່ເຫມະສໍາລັບໄວລຸ້ນເຊິ່ງເປັນໄວຈະເລີນພັນອີກດ້ວຍ ເພາະໄຂ່ຈະຕົກຫລາຍກວ່າໄວອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ມີໂອກາດຖືພາສູງ


ນັບໄຂ່ຕົກເຮັດແນວໃດ: ການນັບໄຂ່ຕົກສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບຄົນທີ່ປະຈໍາເດືອນມາຕົງກັນທຸກເດືອນເທົ່ານັ້ນ ເພາະຄວາມຄາດເຄື່ອນອາດເຮັດໃຫ້ການນັບໄຂ່ຕົກຜິດພາດໄດ້ ເຊິ່ງປົກະຕິແລ້ວຜູ້ຍິງເຮົາຈະມີຊ້ວງໄຂ່ຕົກຢູ່ທີ່ 2 ອາທິດກ່ອນປະຈໍາເດືອນຈະມາ ຖ້າຫາກບໍ່ຮູ້ວ່າໂຕເອງມີຊ້ວງໄຂ່ຕົກຕອນໃດ ກໍ່ສາມາດສັງເກດໃນຄັ້ງແລກໄດ້ດ້ວຍການສັງເກດມູກທີ່ປາກມົດລູກ

 

ຫາກພົບມູກທີ່ປາກມົດລູກຕິດຕໍ່ກັນ 2 ວັນ ນັ້ນແປວ່າສາວໆກໍາລັງຢູ່ໃນຊ້ວງຈະເລີນພັນ ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກໍ່ຄືຫລີກລ້ຽງການມີເພດສໍາພັນ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*