ກະຊວງສາທາອອກແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ ຢູ່ເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ

ກະຊວງສາທາອອກແຈ້ງການ ໃນວັນທີ 15/3/2019 ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ທີ່ເກີດຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ ຢູ່ເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*