ການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ໃນປີ 2018 ໄດ້ລື່ນແຜນເຖິງ 131%

ວຽກງານທີ່ດິນ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເວົ້າລວມແລ້ວດິນແມ່ນປັດໃຈສຳຄັນຕໍ່ຊະຕາກຳ ທີ່ຕັດສິນເຖິງຄວາມຍືນຍົງຄົງຕົວຂອງປະເທດຊາດ, ເພາະດິນມັນຕິດພັນກັບຊີວິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດ, ສະນັ້ນ ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ຖືວຽກງານບຸລິມະສິດ ທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ.

 

ຍ້ອນເຫັນໃນຄວາມສຳຄັນ ຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຄະນະນຳ ຂອງກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶ່ງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ, ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ ນຳພາຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດຕໍ່ໃນວຽກງານ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທີ່ດິນ ໂດຍສະເພາະວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ຊຶ່ງມັນສະແດງຕາມຕົວເລກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຂອງການຈັດຕັ້ງທີ່ກົມທີ່ດິນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນປີ 2018 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈຳນວນ 131,308 ຕອນ, ທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຈຳນວນ 100,000 ຕອນ ເທົ່າກັບ 131,31% ເມື່ອທຽບໃສ່ຕົວເລກແຜນການສູ້ຊົນຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່່ງແວດລ້ອມໃນຈຳນວນ 139,600 ຕອນ ແມ່ນເທົ່ກັບ 94,06 % ໄປພ້ອມໆກັນກັບຕົວເລກແຜນການສູ້ຊົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ VIII ແຕ່ປີ 2016-2020 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 327,809 ຕອນ, ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການ 5 ປີໃນຈຳນວນ 400,000 ຕອນ ແມ່ນເທົ່າກັບ 81,95% ມາຮອດປັດຈຸບັນສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ລື່ນຄາດໝາຍກ່ອນຈະຮອດປີ 2020 ສ່ວນແຜນແບ່ງປັນຕົວເລກຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນໃນປີ 2019 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດແມ່ນໄດ້ຈຳນວນ 120,000 ຕອນ.

 

ຕໍ່ກັບສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນີ້ ພົ້ນເດັ່ນນັ້ນ ທ່ານ ວົງເດືອນ ວົງສີຫາລາດ ຫົວໜ້າກົມທີ່ດິນໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາເຫດຫຼັກໆທີ່ພາໃຫ້ພົ້ນເດັ່ນກໍ່ແມ່ນຍ້ອນພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ກໍ່ຄືການນຳ ກຊສ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕະຫຼອດຮອດອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນ ເພາະເປັນວຽກງານທີ່ສາມາດສ້າງລາຍຮັບງົບປະມານແຫ່ງຊາດໂດຍກົງ. ສະນັ້ນ ແຕ່ລະພາກສ່ວນ ຈຶງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ກະຕຸກຊຸກຍູ້, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການໄປພ້ອມໆກັນກັບການສ້າງບັນດານິຕິກຳ, ດຳລັດ ແລະ ມະຕິຄຳສັ່ງຕ່າງໆໂດຍສະເພາະມະຕິເລກທີ 26/ກມສພ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການໂຄສະນາເພີຍແພໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄູ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທີ່ດິນ.

ສາເຫດທີສອງ ແມ່ນຍ້ອນມີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທີ່ດິນຂັ້ນສູນກາງຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນຄື: ກົມຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນໃນເມື່ອກ່ອນຮ່ວມເຂົ້າກັບກົມຈັດສັນ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນມາເປັນກົມທີ່ດິນໃນປັດຈຸບັນ, ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນແມ່ນເຮັດວຽກແບບກະແຈກກະຈາຍ, ເຮັດພໍໃຜພໍລາວ ຫັນເຂົ້າມາສູ່ລວງດຽວກັນ ທິດທາງດຽວກັນໂດຍປະຕິບັດໜ້າວຽກຢ່າງມີຈຸດສຸມ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດຽວກັນ ອີກສາເຫດໜື່ງກໍ່ຍ້ອນມີ ການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ແບບໃໝ່ທີ່ທັນສະໃໝ່ ເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດ,ວັດແທກ ແຜນທີ່ຕອນດິນ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ,ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຂື້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນມີທ່າກ້າວແລະ ໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາ ເປັນກ້າວໆ ແລະ ອີກບັນຫາໜຶ່ງກໍຍ້ອນອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຂັ້ນແຂວງແຂວງໃດທີ່ເພີ່ນໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ລົງຊີ້ນໍາໂດຍໃຫ້ຊິດຕິດແທດພ້ອມທັງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານງົບປະມານ ກໍຄືການ ຈົດຮັບຈົດຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ ແຂວງນັ້ນເຫັນວ່າວຽກງານອອກໃບຕາດິນ ໄປໄດ້ດີກວ່າແຂວງອື່ນເຊິ່ງສະແດງອອກຕາມຕົວເລກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງແຕ່ລະແຂວງດ້ານອັນດີ ສຸດທ້າຍແມ່ນການກະຈາຍວຽກ ຫຼື ການມອບວຽກໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນຕາມທິດສາມສ້າງເຊັ່ນວ່າການເຮັດການບໍລິການຢູ່ຂັ້ນເມືອງໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນຕື່ມ.

 

ໄປຄຽງຄູ່ກັບດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນນັ້ນກໍ່ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ (ທ່ານ ວົງເດືອນ ວົງສີຫາລາດ) ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ບັນຫາເປັນຂໍ້ຄົງຄ້າງຕົ້ນຕໍແມ່ນການນຳເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ວຽກງານທີ່ບໍ່ທົ່ວເຖິງມາເຮັດເປັນແຜນງານໂຄງການຂອດຈຳກັດ, ຍັງຊັກຊ້າບໍ່ວ່ອງໄວ ກັບສະພາບການ ແລະ ອີກບັນຫາໜຶ່ງຄື: ການປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດບໍລິຫານທີ່ດິນນີ້ບໍ່ທັນເຂັ້ມງວດ, ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງ ນອກຈາກນັ້ນຂອດການປະສານງານ ຂະແໜງການກັບຂະແໜງການລະຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກັບທ້ອງຖິ່ນ ກໍຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສະໜອງຂໍ້ມູນຍັງຊັກຊ້າ, ຂໍ້ມູນບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ມີຄາວມເປັນເອກະພາບດ້ານຂໍ້ມູນຕົວເລກອື່ນໆ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ. ຕໍ່ກັບດ້ານຕັ້ງໜ້າແລະ ທາງດ້ານຫຍໍ້ທໍ້ນີ້ລັດຖະບານກໍ່ຄື: ຄະນະນຳຂອງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ລວມທັງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍ່ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັງໃສ່ການສ້າງບັນດານິຕິກຳ ແລະ ມີການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດິນບາງມາດຕາໃຫ້ສອດຄ່ອງເພື່ອໃຫ້ສະພາຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທ່າງການ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມື, ເປັນກົນໄກຂັບເຄື່ອນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທີ່ດິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງໆຂຶ້ນ.

ຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *