ອັດຕະປື ເປີດປະມູນຂາຍໄມ້ 600 ກ່ວາແມັດກ້ອນ

ອີງຕາມຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ແລະ ອີງຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳເລກທີ 0336/ອຄ.ກຂອ ລົງວັນທີ 13 ມີນາ 2017 ວ່າດ້ວຍການແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະມູນຂາຍໄມ້ຍຶດເປັນຂອງລັດ ແລະ ອີງຕາມ ສະໂນດນຳສົ່ງບັນຊີໄມ້ສະໜາມ II ສະບັບເລກທີ 828/ກງຂ ລົງວັນທີ 06 ພະຈິກ 2018. ດັ່ງນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການປະມູນຂາຍຍຶດໄມ້ ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ອັດຕະປື ແຈ້ງການເຖິງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ໂຮງງານເຟີນີເຈີໄມ້ສຳເລັດຮູບພາຍໃນແຂວງ ເລື່ອງ: ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນຊື້ໄມ້ ບ້ວງໄມ້ຍຶດທ້ອນໂຮມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ຈຳນວນ 01 ບັນຊີ ເທົ່າກັບ 151 ທ່ອນ ບໍລິມາດ 697,654 ແມັດກ້ອນ (ຫົກຮ້ອຍເກົ້າສິບເຈັດຈຸດຫົກຫ້າສີ່) ແມັດກ້ອນ.

ເຊິ່ງໃນແຈ້ງການລະບຸໄວ້ວ່າ: ໄມ້ຍຶດທ້ອນໂຮມ ຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ທີ່ຈະປະມູນຂາຍມີຈຳນວນທັງໝົດ 01 ບັນຊີ ເທົ່າກັບ 151 ທ່ອນ, ບໍລິມາດ 697,654 ແມັດກ້ອນ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1: ຈຳນວນທັງໝົດ 151 ທ່ອນ, ບໍລິມາດ 697,654 ແມັດກ້ອນ ໃນນັ້ນ: ໄມ້ຍົມຜາ ຈຳນວນ 04 ທ່ອນ ບໍລິມາດ 12,281 ແມັດກ້ອນ; ໄມ້ຊີຈຳນວນ 10 ທ່ອນ ບໍລິມາດ 20,553 ແມັດກ້ອນ; ໄມ້ຍາງ 02 ທ່ອນ ບໍລິມາດ 7,225 ແມັດກ້ອນ; ໄມ້ບາກ ຈໍານວນ 126 ທ່ອນ ບໍລິມາດ 642,278 ແມັດກ້ອນ; ໄມ້ຮາວ ຈໍານວນ 01 ທ່ອນ ບໍລິມາດ 2,655 ແມັດກ້ອນ ແລະ ໄມ້ເປືອຍ ຈຳນວນ 08 ທ່ອນ ບໍລິມາດ 12, 662 ແມັດກ້ອນ.

 

ສຳລັບເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຊື້ໄມ້ຍຶດຂອງແຂວງ ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ເຟີນີເຈີປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ມີທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຕ່າງແຂວງ (ໃຫ້ສຳເນົາຕິດຂັດ) ຕ້ອງເປັນໂຮງງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ເປັນໂຮງງານທີ່ສາມາດປຸງແຕ່ງສຳເລັດໄດ້ ແລະ ບໍ່ຕັ້ງໃນ 03 ປະເພດປ່າ.


ຕ້ອງສາມາດຜະລິດເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງສະລັບເລກທີ 1833/ອຄ, ລົງວັນທີ 03 ຕຸລາ 2016 ແລະ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 0002/ອຄ ລັງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018 ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລາຍການຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ຫ້າມສົ່ງອອກ. ສຳລັບເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ຕ້ອງແມ່ນອຳນວຍການ ຫຼື ຕົວແທນ ຂອງໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງການມອບສິດ, ສາມາດຕັດສິນບັນຫາໃນການປະມູນໄດ້, ຕ້ອງເປັນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ທີ່ມີຄວາມພ້ອມທາງດ້ານຖານະການເງິນ, ມີໃບຢັ້ງຢືນຖານະການເງິນຈາກທະນາຄານຕິດຄັດມາພ້ອມ, ຕ້ອງເປັນໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີ່ບໍ່ສິນໜີ້ສິນຄ່າພັນທະອາກອນຕ່າງໆກັບລັດ ແລະ ໃນກໍລະນີຜູ້ຊະນະການປະມູນຫາກມີໜີ້ສິນນຳລັດ ຄະນະກຳມະການປະມູນຊື້-ຂາຍໄມ້ຂັ້ນແຂວງ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ, ຜູ້ຊະນະການປະມູນ ຕ້ອງຖອກເງິນມັດຈຳ 10% ກ່ອນຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຂາຍຂອງທ່ານເຈົ້າແຂວງ.

 

ສ່ວນວັນເວລາເປີດຂາຍຊອງປະມູນ ແມ່ນກຳນົດ 15 ວັນທາງລັດຖະການ ເຊິ່ງນັບແຕ່ວັນທີ 26 ພະຈິກ ຫາວັນທີ 17 ທັນວາ 2018 ໂດຍກຳນົດເວລາເປີດຊອງປະມູນແມ່ນເວລາ 9:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 18 ທັນວາ 2018. ລາຄາຊອງປະມູນແມ່ນ 1 ລ້ານກີບ/ຊອງ. ສຳລັບທ່ານໃດສົນໃຈສາມາດເຂົ້າພົວພັນຊື້ຊອງປະມູນໄດ້ ທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ອັດຕະປື (ຂະແໜງການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ) ໃນໂມງລັດຖະການ.

ຂໍ້ມູນ : ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງອັດຕະປື

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*