ນາຍົກສັ່ງກວດຄືນການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງການຈັດຕັ້ງ ຫຼັງຈຳນວນລັດຖະກອນເພີ່ມຂຶ້ນທຸກປີ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ອອກ ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ ເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 9 ກຸມພາ 2018 ໂດຍສັ່ງກວດຄືນການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພາະໃນທີ່ຜ່ານມາມີລັກສະນະເພີ່ມຈຳນວນລັດຖະກອນຂຶ້ນທຸກໆປີ; ສັ່ງໃຫ້ ກົມໃດ, ພະແນກໃດ ຫຼື ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃດມີຈຳນວນລັດຖະການຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ສົມຄູ່ກັບໜ້າວຽກທີ່ມີ ຕ້ອງສັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນເຂົ້າກັບກົມ, ພະແນກ ຫຼື ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທີ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນບໍ່ພໍໃຫ້ມີຈຳນວນເໝາະສົມ ແລະ ໃຫ້ທຸກອົງການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບການເມືອງທຸກຂັ້ນ ໂຈະການສ້າງຕັ້ງກົງຈັກໃໝ່ທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ.
ຜ່ານມາການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບການເມືອງຂັ້ນຕ່າງໆ, ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ຍັງມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບທິດຊີ້ນຳຂອງພັກທີ່ວ່າ: ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໃນລະບົບການເມືອງຕ້ອງກະທັດຮັດ, ໂປ່ງໃສ, ໜັກແໜ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ສ່ວນ ການສອບເສັງຂັດເລືອກລັດຖະກອນໃໝ່ຢູ່ບາງກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ມີລັກສະນະເຮັດເປັນພຽງແຕ່ຮູບການຍັງບໍ່ທັນເນັ່ນໜັກດ້ານຄຸນນະພາບເທົ່າທີ່ຄວນເຮັດໃຫ້ມີການສິ້ນເປືອງງົບປະມານ, ສັງຄົມຈົ່ມວ່າ ແລະ ອື່ນໆ; ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຍັງມີລັກສະນະລວມໆ ບໍ່ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ; ລະດັບຄວາມຮູ້, ບົດຮຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ເຮັດວຽກດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນສູງເທົ່າທີ່ຄວນ.
ຄຳສັ່ງເລກທີ 03 ດັ່ງກ່າວ ຍັງກຳນົດໃຫ້ ການສອບເສັງລັດຖະກອນໃໝ່ຕ້ອງອີງໃສ່ຕຳແໜ່ງງານວ່າງທີ່ຕ້ອງການຕົວຈິງ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຕ້ອງຕິດປະກາດເປີດເຜີຍ ແລະ ໃຫ້ຄັດເລືອກເອົາຜູ້ທີ່ສອບເສັງໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ, ຖືກຕ້ອງຕາມວິຊາສະເພາະ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນຕຳແໜ່ງງານ.

ແຫລ່ງຂ່າວ: ຂປລ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*