ບໍລິສັດໄອທີຍີປຸ່ນຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານດ້ວຍບິດຄອຍ

ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ອິນເຕີເນັດ ຊຶ່ງໃຫ້ບໍລິການດ້ານທຸລະກິດກ່ຽວກັບເວັບໄຊ ທັ້ງທາງການເງິນ ແລະໂຄສະນາອອນລາຍ ແລະໂຄງສ້າງອິນເຕີເນັດ ຈະເລີ່ມຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານໃນຮູບແບບເງິນດິຈິຕອລ “ບິດຄອຍ” ສູງສຸດ 100.000 ເຢນ ຕາມຄວາມສະຫມັກໃຈແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງພະນັກງານຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ ປີຫໜ້າ ຊຶ່ງມີພະນັກງານທົ່ວປະເທດ 4.000 ຄົນ ຫລັງທາງບໍລິສັດເລີ່ມທຸລະກິດ ແລກປ່ຽນແລະການຄ້າຂອງສະກຸນເງິນບິດຄອຍຕັ້ງແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມາ ຫລັງຄ່າເງິນດິຈິຕອລ ເພີ່ມສູງຂື້ນຈາກທີ່ບໍ່ເຖິງ 1.000 ໂດລາ ເມືອເດືອນ ມັງກອນ ມາເປັນ 17.000 ໂດລາ ໃນຊ່ວງອາທິດນີ້ (15 ທັນວາ 2017)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*