ຂົມກະເດົາກັບສັບພະຄຸນທາງຢາທີ່ຫາໄດ້ຈາກທຸກສ່ວນ

1 ໃບອ່ອນແກ້ໂລກຜີວໜັງປັບຄວາມສົມດູນຂອງນໍ້ຳເຫຼືອງຮັກສາບາດແຜນໍ້າຮ້ອນລວກ

2 ໃບແກ່ບໍາລຸງທາດຊ່ວຍ່ອຍອາຫານ

3 ກ້ານ ແກ້ໄຂ້ບໍາລຸງນໍ້າດີແກ້ຮ້ອນໃນກະຫາຍນໍ້າບຳລຸງສຸຂະພາບໃນຊ່ອງປາກ

4 ດອກ ແກ້ພິດໂລຫິດ ແກ້ຣິດສີດວງບັນເທົາອາການຄັນຄໍບໍາລຸງທາດໄຟ

5 ໝາກ ບໍາລຸງຫົວໃຈເປັນຢາລະບາຍ ແກ້ອາການຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ

6 ໝາກອ່ອນ ຊ່ວຍຈະເລີນອາຫານ ຂ້າພະຍາດ ແກ້ຣິດສີດວງ ແກ້ຍ່ຽວຂັດ

7 ເປືອກຕົ້ນ ເປັນຢາຂົມຈະເລີນອາຫານ ແກ້ທ້ອງເສຍ ຂັບໄຂ່ຂີ້ກະເທິະ

8 ແກ່ນ ແກ້ອາຫາການຄື່ນໄສ້ ອາຈ່ຽນ ບໍາລຸງເລືອດ ບໍາລຸງທາດໄຟ

9 ຮາກ ແກ້ຂີ້ກະເທິະໃນຄໍ ແກ້ຂີ້ກະເທິະທີ່ຕິດຄໍ

10 ຢາງ ໃຊ້ດັບພິດຮ້ອນ ຖອນພິດໄດ້

11 ເມັດຂົມກະເດົາ ນໍາມາສະກັດເປັນນໍ້າມັນຂົມກະເດົາບໍລິສຸດໃຊ້ບໍາລຸງຜິວແລະເສັ້ນຜົມ

ທີມາ http://livingpdr.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*