ສານຕັດສິນປ່ອຍຕົວກ່ອນກຳນົດ

ຈຳເລີຍທີ່ນຳຕົວຂຶ້ນມາພິຈາລະນາຕັດປ່ອຍຕົວກ່ອນກຳນົດຄັ້ງນີ້ ມີ ເລື່ອງທີ 1 ແມ່ນຄະດີຄ້າຂາເສບຕິດ ມີ ຈຳເລີຍ 7 ຄົນ 1 ທ້າວ ວາວືລີ ອາຍຸ 30 ປີ ຖືກສານຕັດສີນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ 7 ປີ ປັບໃໜ 11.000.000 ກີບ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດໂທດຜ່ານມາແລ້ວ 6 ປີ 1 ເດືອນ 21 ວັນ, ຍັງເຫຼື່ອ 10 ເດືອນ 10 ວັນ; 2 ທ້າວ ໄມ່ນ້ອຍ ອາຍຸ 27 ປີ ຖືກສານຕັດອິດສະຫຼະພາບ 10 ປີ ປັບໃໝ

100.000.000 ກີບ ໄດ້ປະຕິບັດໂທດຜ່ານມາແລ້ວ 8 ປີ 6 ເດືອນກັບ 20 ວັນ, ຍັງເຫຼືອ 1 ປີ 5 ເດືອນ 10 ວັນ; 3 ທ້າວ ເຢີເລັ່ງທໍ່ ອາຍຸ 25 ປີ ສານຕັດອິດສະຫຼະພາບ 13 ປີ ປັບໃໝ 120.000.000 ກີບ ໄດ້ປະຕິບັດໂທດຜ່ານມາແລ້ວ 10 ປີ 1 ເດືອນ ກັບ 7 ວັນ, ຍັງເຫຼືອ 2 ປີ 10 ເດືອນ 23 ວັນ; 4 ທ້າວ ຊໍໄຈລີ ອາຍຸ 45 ປີ ສານຕັດອິດສະຫຼະພາບ 5 ປີ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ. ໄດ້ປະຕິບັດໂທດຜ່ານມາແລ້ວ 3 ປີ 8 ເດືອນ 2 ວັນ, ຍັງເຫຼື່ອ 1 ປີ 3 ເດືອນ 28 ວັນ. 5 ທ້າວ ຕູຢາງ ອາຍຸ 26 ປີ ສານຕັດອິດສະຫຼະພາບ 5 ປີ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ໄດ້ປະຕິບັດໂທດຜ່ານມາແລ້ວ 3 ປີ 6 ເດືອນ, ຍັງເຫຼືອ 1 ປີ 6 ເດືອນ; 6 ທ້າວ ຈັນໂຕ້ ອາຍຸ 26 ປີ ສານຕັດອິດສະຫຼະພາບ 5 ປີ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ໄດ້ປະຕິບັດໂທດຜ່ານມາແລ້ວ 4 ປີ 3 ເດືອນ 20 ວັນ, ຍັງເຫຼືອ 9 ເດືອນ; 7 ທ້າວ ປຸງ ອາຍຸ 25 ປີ ຖືກສານຕັດອິດສະຫຼະພາບ 5 ປີ ປັບໃໝ 10.000.000 ກີບ ໄດ້ປະຕິບັດໂທດຜ່ານມາແລ້ວ 4 ປີ 3 ເດືອນ 20 ວັນ, ຍັງເຫຼືອ 9 ເດືອນ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*